Operationalisering

Uit de data zijn variabelen berekend die het conceptuele model kunnen vertegenwoordigen. In het conceptuele model zijn de variabelen teamlidmaatschap, leengedrag en leiderschapseffect opgenomen. Zoals beschreven wordt leengedrag telkens opgesplitst in leenbedrag en leenfrequentie. Hieronder wordt besproken hoe de dataset wordt bewerkt om de variabelen te beschrijven.

Leenacties
De waarden van alle variabelen worden in de basis afgeleid uit leenacties die zijn opgeslagen in de dataset. Leenacties beschrijven leengedrag, omdat ze een vastlegging zijn van een daadwerkelijk leningverstrekking. Alle leenacties zijn gekoppeld aan de bijbehorende leningverstrekkers en leendoelen. Leendoelen zijn gekoppeld aan leningnemers. Leningverstrekkers zijn, in het geval van teamlidmaatschap, gekoppeld aan leenteams.

Leengedrag (frequentie)
Leenfrequentie beschrijft leengedrag voor een leningverstrekker als de leenactiviteit van de leningverstrekker in een bepaalde periode, uitgedrukt in het aantal leenacties per dag. Bijvoorbeeld 10 leningen per dag. De berekening die voor deze variabele gemaakt wordt is:
Som Leenacties voor Lender ID / tijd

Proxy Leenbedrag (per Loan ID)
De proxy voor leenbedrag is nodig om de variabele leengedrag (bedrag) te kunnen produceren. De proxy voor leenbedrag beschrijft de mediaan van de microfinancieringen voor een lening (met een bepaald Loan ID). Voor de mediaan is gekozen, ten koste van het gemiddelde, omdat analyse uitwijst dat de mediaan minder gevoelig is voor uitschieters in de dataset. Deze proxy voor leenbedrag per loan ID geldt voor alle leenacties van leningverstrekkers aan de lening met dat Loan ID.

Leengedrag (bedrag) (Lender ID)
Leenbedrag beschrijft leengedrag voor een leningverstrekker als de leenactiviteit van een leningverstrekker in een bepaalde periode, uitgedrukt in US dollars. Bijvoorbeeld $250 per dag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de proxy van het leenbedrag dat staat voor de leningen waaraan de leningverstrekker heeft bijgedragen. De berekening die voor deze variabele gemaakt wordt is:
Som Proxies leenbedragen voor Leenacties Lender ID / tijd

Teamleden/Leenteamlidmaatschappen
Teamleden zijn leningverstrekkers die één of meer teamlidmaatschappen zijn aangegaan en geen teamleider zijn. De statusverandering binnen de periode van dataverzameling, vastgelegd als het aantal teamlidmaatschappen op het moment van verandering, is voor leningverstrekkers vastgelegd op basis van retrospectieve gegevens die zijn verzameld, omdat de leningverstrekker tijdens de periode van dataverzameling één of meer leenacties heeft verricht.

Teamleiders/Leiderschapsstatus
Teamleiders zijn teamleden die aangemerkt zijn als teamleider van één of meer teams waarvan zij lid zijn. Deze aanmerking is, als een dummyvariabele, vastgelegd bij elk teamlidmaatschap dat een leningverstrekker is aangegaan.

Conditionering/Leiderschap
De leenacties van teamleden die plaatsvinden nadat een teamleider een leenactie heeft verricht, kunnen worden aangemerkt als geconditioneerd. Dit is de operationalisatie van het leiderschapseffect. Het is onzeker hoe lang het leengedrag van de teamleider potentieel invloed heeft op de leengedragingen van teamleden. Ook het literatuuronderzoek hiernaar, in dit onderzoek, geeft geen uitsluitsel. De duur van conditionering is binnen dit onderzoek vastgesteld op 24 uur, om de praktische reden dat het leengedrag ook wordt gemeten in eenheden van dagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *