Abstract

Onderwerp van deze scriptie*, waarvan hier delen gepresenteerd worden, is de relatie tussen de karakteristieken van sociale structuren en filantropie die in de context daarvan plaatsvindt. Met aangetoonde theoretische relevantie wordt dit onderzocht op basis van de casus Kiva.org. Dit is een website waarop filantropische microkrediettransacties worden gedaan. De onderzoeksvraag luidt: “Wat is het effect van teams op leengedrag en hoe kan dit worden verklaard?”. Op basis van exploratief literatuuronderzoek worden vier verklarende mechanismen gevonden. Het mechanisme doeltreffendheid wordt toetsbaar bevonden door te toetsen voor een leiderschapseffect. Op basis van deze bevinding wordt de onderzoeksvraag gespecificeerd. De onderzoeksvraag luidt dan “Wat is het effect van leningverstrekking van een teamleider op de leningverstrekking van teamleden?”. Beide vragen worden onderzocht door middel van ‘linear mixed model’ analyses die verricht wordt op een geconstrueerde dataset op basis van gegevens uit de database van Kiva.org. Uit de analyses blijkt dat teamlidmaatschappen geen effect hebben op de leenfrequentie. Wel is er een significant effect van teamlidmaatschappen op leenbedrag (toename van 4.9% [p = .000] in leenbedrag bij elk extra leenteamlidmaatschap). Dit effect gaat samen met een significant effect van tijd en het interactie-effect daarvan met teamlidmaatschap. Door het effect van tijd neemt leenbedrag per dag met 0.19% [p = .022] af. Het interactie-effect beschrijft dat de verandering in leenbedrag als gevolg van een extra teamlidmaatschap significant afneemt naarmate de tijd verstrijkt, naar schatting met 0.05% [p = .000] per dag. Het leiderschapseffect, dat theoretisch van leiders uitgaat naar leden, drukt zich niet uit in een significant verschil in leengedrag. Er is op basis van deze studie daarom geen reden om aan te nemen dat een leiderschapseffect uitgaat van leiders op Kiva.org.

 


* Ik ben drs. Bert Jetten en dr. Ferry Koster dankbaar voor hun professionele begeleiding en geduld gedurende de uitwerking van deze scriptie. Sander van der Merwe ben ik zeer erkentelijk voor de programmeer technische ondersteuning bij de uitwerking van de dataverzameling en –analyse. Mijn dank komt ook toe aan Kiva.org, behulpzaam vertegenwoordigd door Martin Butt. Jiska de Waard bedank ik voor de morele ondersteuning en kritische blik op de conceptversies van de scriptie. Mijn ouders komt dank toe voor de kans om deze opleiding te volgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *