Toetsen

Een belangrijke praktische overweging is de haalbaarheid van de toetsing van de verschillende mechanismen om tot een verklaring van het effect van teamlidmaatschap op leengedrag te komen. Of iemand meer leningen verstrekt wanneer hij lid is van en team/meer teams kan wel worden gemeten, maar de dataset omvat niet de benodigde gegevens om de effecten van de verklarende mechanismen op het veronderstelde verband te meten.

Om het effect van het mechanisme (b), verzoek om donaties, te onderzoeken zouden bijvoorbeeld gegevens moeten worden verzameld over de mate van interactie op het teamforum. Dit zou als een proxy kunnen dienen voor het aantal verzoeken om donaties.

Om het effect van mechanisme (e) reputatie te onderzoeken zouden gegevens moeten worden verzameld over de toeschrijving van donaties aan teams. Dit zou de reputatie die een leningverstrekker heeft kunnen beschrijven. Instrumentele toepassing van leenactiviteit om bepaalde waarden over te brengen zou kwalitatief kunnen worden onderzocht aan de hand van de betekenissen die teamnamen dragen.

Om het effect van mechanisme (f) psychologische kosten en baten te onderzoeken kan bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek worden gedaan naar de inhoud van de communicatie op de teamfora. Daarbij zouden straf voor inactiviteit binnen teamverband en versterkte normen als ‘sensitizing concepts’ (Hoonaard, 1997) kunnen dienen. Geen van deze effecten van mechanismen kunnen aan de hand van de beschikbare data in de database van Kiva.org onderzocht worden.

Wel kan het mechanisme (h) doeltreffendheid onderzocht worden. Het leiderschapseffect dat hierbij is ondergebracht kan (een deel van) het effect verklaren dat verwacht wordt bij hypothese 1. Dit onderzoek richt zich daarom verder zowel op algemeen exploratief onderzoek naar filantropisch gedrag binnen sociale structuren als op specifiek onderzoek naar de verklaring die het mechanisme doeltreffendheid kan bieden voor deze veronderstelde relatie. De probleemstelling wordt aangepast om dit mechanisme specifiek te onderzoeken om zo de kwaliteit van dit onderzoek te verhogen. Het gaat dan om een toetsing van het leiderschapseffect. De gegevens van het leengedrag van teamleiders en teamleden kunnen worden gebruikt om dit te onderzoeken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *